skip to Main Content

Veldhoven Interieurs
Privacy Policy

Veldhoven Interieurs hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Veldhoven Interieurs houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Veldhoven Interieurs zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Veldhoven Interieurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht of het adviestraject daar voorafgaand;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldhoven Interieurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en/of voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres, postcode, woonplaats;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Veldhoven Interieurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Vanaf de start van het advies, gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 15 jaar na aanschaf van (een van onze) producten (i.v.m. eventueel te leveren service en/of nazorg).

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Veldhoven Interieurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Uw aanmelding voor onze nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldhoven Interieurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam en/of voorletters;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Veldhoven Interieurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Veldhoven Interieurs verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn of andere sociale media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Veldhoven Interieurs de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Telefoonnummer;

E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Veldhoven Interieurs opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een web analyse service aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies, dit zijn tekstbestanden die opgeslagen worden op uw computer en maken het mogelijk om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd wordt naar een Google server in Amerika gestuurd, waar het wordt opgeslagen. Google gebruikt de informatie om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over website activiteiten samen te stellen en om andere services weer te geven die zijn gekoppeld aan het gebruik van de website en het gebruik van internet. Google zal, wanneer noodzakelijk, ook informatie overdragen aan derden op voorwaarde dat dit is toegestaan volgens de toegepaste wetgeving. Volgens Google zal uw IP adres nooit verbonden zijn met andere Google gegevens. U heeft de mogelijkheid om de installatie van cookies te voorkomen door de instellingen van uw browser software te wijzigen. We wijzen u er graag op dat dit u misschien belet om alle functies van de website volledig te kunnen gebruiken. Door het gebruik van deze website, geeft u toestemming met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt op de hierboven beschreven manier en voor de bovengenoemde doeleinden. Om te voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden gebruikt, heeft u de mogelijkheid om een deactiverings tool voor uw browser te installeren. Voor meer informatie, ga naar:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Wanneer Google AdSense, een web advertentie service van Google Inc., USA advertenties op deze website plaatst (tekst advertenties, banners, etc.) kan uw browser een cookie opslaan die is verzonden door Google of een derde partij. De informatie die hierbij wordt opgeslagen kan worden opgenomen, verzameld en worden geanalyseerd door Google of een derde partij. Om informatie te verzamelen gebruikt Google AdSense zogenaamde WebBeacons deze maken het mogelijk om eenvoudige activiteiten, zoals het bezoekersverkeer naar de website, te registreren, verzamelen en analyseren. De informatie over het gebruik van deze website gegenereerd door de cookie en/of Web Bacon wordt overgebracht naar een Google server in Amerika, waar het wordt opgeslagen.

Google gebruikt de verkregen informatie om een analyse van uw gebruikerspatronen met betrekking tot AdSense ads te maken. Google kan informatie aan derden doorgeven op voorwaarde dat dit volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Google koppelt uw IP-adres niet aan andere gegevens die door Google zijn opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies en het tonen van Web Beacons op uw harde schijf voorkomen. Dit kunt u doen door de optie «Geen cookies accepteren» in uw browser settings aan te klikken».

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de financiële administratie en salarisadministratie;

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

Het uitvoeren van werkzaamheden gerelateerd aan een overeengekomen opdracht en/of leveren van service op eerdere aankopen (o.a. ingehuurde arbeidskrachten, ZZP-ers, leveranciers, fabrikanten).

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Veldhoven Interieurs bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Veldhoven Interieurs van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft
neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Veldhoven Interieurs B.V.
Vinkenlaan 31
3722 AH Bilthoven
communicatie@veldhoveninterieurs.nl

Back To Top